سپتامبر 2, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت دوم

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری  در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک […]