سپتامبر 9, 2020
ساختمان‌های فولادی

سازه‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده

معرفی ضوابط برای ساختمان‌های بنا شده با فولاد  هدف این فصل از مقررات ملی ساختمان تعیین حداقل ضوابطی است که برای ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم […]
آگوست 29, 2020
آرماتور بندی ساختمان

موارد مصرف آرماتور بندی

مقاومت فشاری بتن و ارتباط آن با آرماتور بتن بعنوان یکی از مصالح پر مصرف در صنعت ساختمان، از مقاومت فشاری قابل قبولی برخوردار است، بطوریکه […]