سپتامبر 7, 2020
تکرار خسارات ناشی از زلزله

بررسی عوامل تکرار خسارت ناشی از زلزله

مواجهه عاطفی با زلزله آنچه بیش از هر عاملی موجب تکرار خسارت بی‌تدبیری‌ها می‌شود مواجهه عاطفی با زلزله است. در خصوص این‌گونه واکنش شواهد بسیاری وجود […]
سپتامبر 7, 2020
درس‌های زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران

درس‌های زلزله بم و بحران معماری و شهرسازی ایران

بحران معماری و شهرسازی کشور در سال گذشته، فرهنگستان هنر پیش‌نویس بیانیه‌ای را درباره «شیوه بهره‌گیری از فرهنگ دینی و ملی در معماری و شهرسازی ایران» […]