بار های ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای وارد بر دیوارهای حائل دیوارهای زیر زمین ها و سایر سازه های مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یا آب بر آنها طراحی شوند. بار و فشار خاک باید با توجه به مشخصات مکانیکی آن تعیین گردد. این فشار در هر حالت نباید کمتر از فشار مایع معادل با وزن مخصوص ۵۰۰ […]

مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

کلیات مصالح  طراحی سازه‌ها  در برابر انفجار مستلزم آگاهی از ویژگی‌های دینامیکی مصالح است. مصالح پاسخ‌های متفاوتی در مقابل بارهای دینامیکی نسبت به بارهای استاتیکی از خود نشان می‌دهد. تحت بارگذاری دینامیکی مصالح به افزایش مقاومتی می‌رسند که به طور قابل‌ملاحظه‌ای مقاومت سازه‌ای را ارتقا می‌دهد. سازه‌های در معرض بارهای انفجاری جهت جذب انرژی، وارد […]