سپتامبر 3, 2020
بارهای ناشی از فشار خاک آب باد

بار های ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای وارد بر دیوارهای حائل دیوارهای زیر زمین ها و سایر سازه های مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یا آب بر آنها طراحی […]
آگوست 14, 2020
مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

کلیات مصالح  طراحی سازه‌ها  در برابر انفجار مستلزم آگاهی از ویژگی‌های دینامیکی مصالح است. مصالح پاسخ‌های متفاوتی در مقابل بارهای دینامیکی نسبت به بارهای استاتیکی از […]