سپتامبر 29, 2020
کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

ارتباط معماری با مسائل مذهبی و فرهنگی در ایران، معماری در ارتباط مستقیم با مسائل مذهبی، فرهنگی و عرفانی بوده است. این مسائل با کارکردهای مختلف […]
سپتامبر 29, 2020
ویژگی‌های معماری اسلامی

ویژگی‌های معماری اسلامی

تحلیل نور و رنگ در معماری اسلامی یکی دیگر از ویژگی‌های معماری اسلامی ایرانی را می‌توان در انتخاب، کاربرد و ترکیب مواد مشاهده کرد. مطالعه نمونه‌های […]
آگوست 2, 2020
آجر گاو مرد نقش

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش سوم

دیگر آجرهای لعاب‌دار از تپه قلایچی  آجر موردبحث از نظر شکل گاو مرد نقش شده و تاجش همسانی بسیاری با یک گروه دیگر از آجرهای لعاب‌دار […]