سپتامبر 22, 2020
تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی […]
سپتامبر 21, 2020
تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی […]
سپتامبر 20, 2020
نقش نور و رنگ در محل سکونت

نقش نور و رنگ در محل سکونت

حرکت از تاریکی به‌سوی روشنایی  همچنان که محل‌های سکونت پیچیده‌تر و مصنوعی‌تر شدند، نور از طریق منافذ یا پنجره‌ها وارد می‌شد. تاریخ معماری هم‌ردیف با تاریخ […]