آگوست 6, 2020
لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب ۲

کاربرد لجن تصفیه‌خانه بجای مصالح سنگی در تولید بتن بخش دو

نتایج بررسی مشخصات کریستالی و شیمیایی لجن خشک نتایج به منظور شناسایی ویژگی‌های ذاتی لجن خشک مورداستفاده این ماده تحت تجزیه‌وتحلیل‌های XRF و XRD قرار گرفت […]
آگوست 6, 2020
لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب

کاربرد لجن تصفیه‌خانه بجای مصالح سنگی در تولید بتن بخش اول

بتن تولید شده با لجن تحقیق حاضر باهدف حذف لجن انباشت شده در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب از طریق کاربرد آن در مصالح بتنی صورت‌گرفته است.  براین‌اساس، […]