آگوست 6, 2020
لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب

کاربرد لجن تصفیه‌خانه بجای مصالح سنگی در تولید بتن بخش اول

بتن تولید شده با لجن تحقیق حاضر باهدف حذف لجن انباشت شده در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب از طریق کاربرد آن در مصالح بتنی صورت‌گرفته است.  براین‌اساس، […]