تبیین مفاهیم طراحی و تزئینات هندسی معماری سلجوقی

تبیین مفاهیم معماری سلجوقی

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم تزئینات هندسی آجرکاری سلجوقی موضوع اصلی پژوهش حاضر است، ابتدا مفاهیم و ارزش‌های ساختاری زیبایی‌شناسی نقوش موردبررسی قرارگرفته و سپس به وجه نمادین نقوش هندسه اشاره‌شده است و اینکه هندسه یکی از تعیین‌کننده‌ترین بنیان‌های حکمی و نظری هنر و معماری اسلامی محسوب می‌شود. درنهایت بابیان رابطه‌ی ارزش‌های زیبایی‌شناختی تزئینات هندسی […]