سپتامبر 9, 2020
محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

 ملاحظات کلی محاسبه در برابر زلزله محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می‌شود و در هر عضو سازه، اثر هر یک […]
سپتامبر 7, 2020
تکرار خسارات ناشی از زلزله

بررسی عوامل تکرار خسارت ناشی از زلزله

مواجهه عاطفی با زلزله آنچه بیش از هر عاملی موجب تکرار خسارت بی‌تدبیری‌ها می‌شود مواجهه عاطفی با زلزله است. در خصوص این‌گونه واکنش شواهد بسیاری وجود […]
سپتامبر 7, 2020
درس‌های زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران

درس‌های زلزله بم و بحران معماری و شهرسازی ایران

بحران معماری و شهرسازی کشور در سال گذشته، فرهنگستان هنر پیش‌نویس بیانیه‌ای را درباره «شیوه بهره‌گیری از فرهنگ دینی و ملی در معماری و شهرسازی ایران» […]
سپتامبر 7, 2020
بارهای ناشی از زلزله در ساختمان و طراحی معماری

بارهای ناشی از زلزله

کلیات و تعاریف بار های ناشی از زلزله ساختمانها و اجزای آنها باید برای اثر ناشی از زلزله بر اساس ضوابط این بخش طراحی و ساخته […]
سپتامبر 1, 2020
کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها

کلیات بارها در طراحی ساختمان‌ها

دامنه کاربرد این مبحث، حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های موضوع این مقررات مورداستفاده قرار گیرند، تعیین می‌نماید. این بارها شامل: بارهای […]