سپتامبر 1, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت اول

تعریف با رهای زنده از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل […]