اکتبر 13, 2020
معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی

مقایسه معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی اصفهان – پارت دوم

شکل هندسی فضای درونی، ترکیب شکلی بدنه پیرامون آن و ارتباط فضای درونی و بیرونی  مسجد، بنا به منطق زبانی حاکم بر شکل‌گیری آن، از درون […]