آگوست 12, 2020
کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

کنترل ‌کننده‌های نور معماری باستانی بخش اول

رواق:  فضایی است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در یک طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نور آفتاب […]