گذری بر معماری حمام های تاریخی در ایران

حمام عمومی

ویژگی معماری حمام‌های تاریخی و سنتی ایران درگذشته حمام‌های عمومی جزو بناهای غیرمذهبی بودند و در زمره مهم‌ترین تأسیسات مدنی برای خدمات‌رسانی همگانی در شهرهای اسلامی به شمار می‌رفتند. امرا و صاحب‌منصبان شهرها نیز در مرکز محل و یا گذرها برای اهل محل حمام می‌ساختند. با توسعه حمام‌های عمومی در شهرهای اسلامی، این بنا جزئی […]