آگوست 19, 2020
الزامات محیط اداری

تعاریف فضاهای اشتغال و الزامات کلی

 فضاهای اشتغال سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اشتغال نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه‌های […]
آگوست 18, 2020
تعاریف فضاهای اقامت

تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده […]
آگوست 5, 2020
ویژگی‌های معماری بومی مناطق بیابانی

ویژگی‌های معماری بومی مناطق کویری

 مصالح و شیوه‌های معماری بومی گستره وسیع کشور ایران، گوناگونی قابل‌توجه و شرایط اقلیمی و امکان دسترسی به مصالح ساختمانی متفاوت در بخش‌های گوناگون کشور، موجب […]