سنگ‌دانه یا مصالح سنگی

سنگ‌دانه یا مصالح سنگی

سنگ‌دانه‌های بزرگ‌تر از ۴٫۷۵ میلیمتر (بعد چشمه‌های الک نمره ۴) را سنگ‌دانه درشت یا شن و سنگ‌دانه‌های ریزتر از ۴٫۷۵ میلیمتر را سنگ‌دانه ریز یا ماسه می‌نامند. طبق تعریف، «بزرگ‌ترین اندازه اسمی سنگ‌دانه» عبارت است از اندازه کوچک‌ترین الکی که حداکثر ۱۰ درصد وزنی سنگ‌دانه روی آن باقی بماند. محدودیت بزرگ‌ترین اندازه اسمی سنگ‌دانه ‌های درشت  […]