سپتامبر 16, 2020
گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

تحلیلی بر چند اثر معماری معاصر این تحقیق بر آن است که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعت‌گرایی به الگوهایی دست […]