سپتامبر 19, 2020
بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت پارت دوم

مرکز فرهنگی دزفول معماری با آب  حرکت پیوسته آب را می‌توان در دو سطح افقی (حرکت آب از خیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از […]
سپتامبر 17, 2020
آرامگاه ابو علی سینا

روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده […]
سپتامبر 16, 2020
طبیعت به‌عنوان مبنای الهام در معماری

طبیعت مبنای الهام معماری معاصر جهان

تأثیر متقابل طبیعت و معماری طبیعت به‌عنوان مبنای الهام در معماری تأثیر متقابل طبیعت و معماری: ارتباط انسان و طبیعت، از لحظه‌ای که او پای بر […]
آگوست 22, 2020
فضاهای بهداشتی

الزامات کلی فضاهای بهداشتی

لزوم وجود فضای بهداشتی در تمام تصرف‌ها بسته به نوع و بار تصرف، باید فضاهای بهداشتی به تعداد کافی تأمین شود. در ساختمان‌های مورداستفاده عموم و […]