کاربرد لجن تصفیه‌خانه بجای مصالح سنگی در تولید بتن بخش اول

لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب

بتن تولید شده با لجن تحقیق حاضر باهدف حذف لجن انباشت شده در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب از طریق کاربرد آن در مصالح بتنی صورت‌گرفته است.  براین‌اساس، ابتدا لجن خشک مصرفی با کمک روش‌های XRD و XRF به ترتیب از نظر فازهای کریستالی موجود و ترکیب شیمیایی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج این تجزیه‌وتحلیل‌ها حاکی از وجود بیش […]