آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۳

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت سوم

رابطه مرمت ساختمان تئاتر نصر و گراند هتل به‌هرحال، گراند هتل و تئاتر نصر، هر یک جداگانه ثبت میراث محسوب می‌شوند؛ یعنی خواه‌ناخواه وقتی تئاتر نصر […]