ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته

ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته

تولید اجزای ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته تمامی اجزای سازه‌ای و بعضاً اجزای غیرسازه‌ای ساختمان از قطعات بتن پیش‌ساخته تولید شده در کارخانه تشکیل می‌شوند. قطعات بتن پیش‌ساخته با اتصالات خشک یا تر به یکدیگر متصل می‌شوند. طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته باید مطابق با ضوابط بارگذاری و طراحی اجزاء بتنی مطابق ضوابط مباحث ششم و […]