سپتامبر 7, 2020
درس‌های زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران

درس‌های زلزله بم و بحران معماری و شهرسازی ایران

بحران معماری و شهرسازی کشور در سال گذشته، فرهنگستان هنر پیش‌نویس بیانیه‌ای را درباره «شیوه بهره‌گیری از فرهنگ دینی و ملی در معماری و شهرسازی ایران» […]