اکتبر 13, 2020
تأسیسات هوارسانی تعویض و تخلیه هوا

مراقبت و نگهداری از ساختمان تأسیسات مکانیکی بخش اول

دلیل فرسودگی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات مکانیکی ساختمان بر اساس ماهیت کاری آن در تأمین دائمی شرایط هوا ی داخلی همواره در حال کار است و […]
اکتبر 4, 2020
کلیات نور تهویه و شرایط سکونت

مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

کلیات نور، تهویه و شرایط سکونت حداقل شرایط و استانداردهای لازم برای نور، تهویه و فضای لازم جهت سکونت در یک ساختمان را تعیین می کند. […]