اکتبر 4, 2020
کلیات نور تهویه و شرایط سکونت

مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

کلیات نور، تهویه و شرایط سکونت حداقل شرایط و استانداردهای لازم برای نور، تهویه و فضای لازم جهت سکونت در یک ساختمان را تعیین می کند. […]