اکتبر 13, 2020
دیگ آب گرم دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

مراقبت و بازرسی از تأسیسات مکانیکی ساختمان

دمپرهای ضد آتش الف – دمپرهای ضد آتش باید هرسال یک بار یا پس از آتش سوزی بازرسی شوند.  ب- فیوزهای سوخته باید تعویض و از […]