سپتامبر 29, 2020
وحدت متعالی ادیان

وحدت متعالی ادیان

بررسی جایگاه  نور در ادیان  عنوان اولین کتاب شون بود که در آن این موضوع را از منظر متافیزیکی موردبررسی قرار داده است. شون به‌دقت در […]