سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

معماران حامی پسامدرن در مواجه شدن دانشگاهیان و اصحاب حرفه با سبک ها و گرایش ها به واسطه ی مجلات معماری و اینترنت است مواجهه ای […]