آگوست 26, 2020
آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد رقی تیغ مادی

آجرهای منقوش عصر آهن پایانی

عصر آهن پایانی ماد شرقی “تیغ مادی” دیگر چندی پیش‌ازاین در مقاله‌ای با نام تیغ مادی در نیام جنگاوران سیلکت مربوط به اواخر عصر آهن کوشیده‌ایم […]