آگوست 13, 2020
بارهای ناشی از انفجار

بارهای ناشی از انفجار شیمیای و انواع آن

نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج بازتاب می باشد. […]