سپتامبر 1, 2020
کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها

کلیات بارها در طراحی ساختمان‌ها

دامنه کاربرد این مبحث، حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های موضوع این مقررات مورداستفاده قرار گیرند، تعیین می‌نماید. این بارها شامل: بارهای […]