سپتامبر 13, 2020
مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۲

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت دوم

تعادل و توازن تزیینات و معماری در تزیینات هندسی آجرکاری‌ها بی‌آنکه تأکید و توجه بر عنصر خاصی باشد به هر عنصر به‌اندازه برابر تأکید و توجه […]
سپتامبر 11, 2020
کاشی کاری های بقعه پیربکران

بررسی کاشی کاری های بقعه پیربکران

کاشی لعاب پران  کاشی لعاب پران که گویا از تکنیک‌های رایج و شکل‌گرفته‌ی عصر ایلخانان بوده است، به شکلی محدود و تنها در محراب کوچک ایوانچه‌ی […]
آگوست 2, 2020
آجر گاو مرد نقش

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش سوم

دیگر آجرهای لعاب‌دار از تپه قلایچی  آجر موردبحث از نظر شکل گاو مرد نقش شده و تاجش همسانی بسیاری با یک گروه دیگر از آجرهای لعاب‌دار […]