آگوست 17, 2020
تعاریف و الزامات عمومی ساختمان ۳

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت سوم

اتاق  فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط که به وسیله دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت سوم

ضریب کاهش انتقال حرارت Thermal transmittance reduction factor ازآنجاکه اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج […]