سپتامبر 13, 2020
مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۱

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت اول

تنوع نقوش و تزیینات آجرکاری مفهوم بصری تکرار در تزیینات هندسی آجرکاری‌ امری بنیادی و اساسی به شمار می‌رود، احتمال اینکه تکرار تزیینات با الگوهای اولیه […]