آگوست 9, 2020
طاق در معماری ایرانی

عناصر ساختاری و معماری با آجر بخش ۱

سیستم سازه با دو مؤلفه سیستم تعریف می‌شود. هرکدام روی دیگری تأثیر می‌گذارد  نیروها  سیستم دینامیکی انتقال بار و کنترل نیروها  هندسه  سیستم تشریحی فرم سازه […]