سپتامبر 1, 2020
بارهای مرده در ساختمان

بار های مرده در ساختمان ها

تعریف  بار مرده بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانها مانند: تیرها، ستونها، کف ها، دیوارها، بام ها، راه پله و تیغه ها. وزن تأسیسات […]