آگوست 13, 2020
Shelter building پناهگاه ساختمان

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش دوم

مشخصات پناهگاه اندازه پناهگاه باید، جوابگوی نیازهای عملکردی اقامت بلندمدت در شرایط بحران و انجام فعالیت های روزمره و برنامه ریزی شده افراد در حداقل فضا […]
آگوست 13, 2020
Shelter building پناهگاه ساختمان

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش اول

تعریف به مکان اسکان موقتی اطلاق می گردد که در مقابل تهدیدات متعارف (بمباران غیر مستقیم)، نسبت به ساختمان های معمولی از ایمنی و پایداری به […]