سپتامبر 8, 2020
معماری و بارهای وارده

ملاحظات معماری ساختمان و بارهای وارده

پلان ساختمان باید تاحدامکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش‌آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد […]