آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۳

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت سوم

رابطه مرمت ساختمان تئاتر نصر و گراند هتل به‌هرحال، گراند هتل و تئاتر نصر، هر یک جداگانه ثبت میراث محسوب می‌شوند؛ یعنی خواه‌ناخواه وقتی تئاتر نصر […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۲٫

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت دوم

اهمیت بازسازی سازه تئاتر نصر خوشبختانه ما در حین کار در میان اسناد قدیمی، یک نقشه از تئاتر نصر اولیه پیدا کردیم که بخشی از گراند […]