بهشت آجر ی در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت اول

مدرسه خان شیراز

 گزارشی از وضعیت مدرسه خان شیراز معماری با پیشینه‌ای به درازای تاریخ تجلی‌بخش بسیار مهمی از فرهنگ و اندیشه و سبک معماری هر بنا همچون ادبیات ، فلسفه و … بازنمودی از تفکر حاکم بر هر دوره است. در ربع اول قرن یازدهم هجری، شهر شیراز شاهد بنای آخرین پدیده معماری به سبک شیراز، یعنی […]